REFERAT  

FRA

EKSTRAORDINÆR OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CLUB DE GOLF "PEER GYNT"

 

18. mars 2009, kl. 19:15 i Den Norske Klubben, Alfaz del Pi.

 

 

  1.  Innkallingen.

Ved tredje innkalling var det 40 betalende medlemmer tilstede.

Det var igjen bemerkninger til innkallingen.

 

2.  Godkjennelse av dagsorden.

Den utsendte dagsorden ble enstemmig godkjent.

 

3.  Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen.

Presidenten ble på tradisjonelt vis enstemmig valgt til å lede møtet. 

Ragnhild Kopperud ble foreslått og valgt til referent, Georg Solberg og Tina Rusch ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen.

Nye styremedlemmer som er tiltrådt i perioden, Liv Storesund, Anne Elvenes og Lisbeth Thu, ble godkjent. 

Ved denne anledningen benyttet formannen anledningen til å takke

Sven Bollestad, Arne Eide og Elizabeth Anker som alle hadde trådt ut av styret i perioden,

og trådt inn i andre verv i klubben.

 

5.  Regnskapet for 2007.

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.  Man så seg fornøyd med resultatet.

Resultat pr. 31.12.2008 € 3.681,22 mot fjorårets €  10.579,37

Sum Gjeld og Egenkapital pr. 31.12.2008 € 71.430,26 mot fjorårets € 68.108,06

 

6.  Revisjonsberetningen.

I revisor Arild Strømsmoens fravær, leste Kjell Ryberg revisjonsberetningen. Den ble godkjent uten kommentarer.

 

Styrets beretning for året 2008 ble lest opp, og det var ingen bemerkninger eller

              kommentarer.

 

8.  Fastsettelse av medlemskontingent og forslag til budsjett for 2009.

              Kontingenten, 45 €, ble forslått uforandret for 2009.

 

Det fremlagte budsjettet ble enstemmig godkjent, med følgende tillegg/endringer:

Avgift Assosiasjonen/Federasjonen         € 1.000:-

 Premier økes fra € 500 til                        € 1.000:-

 Prosjekt ”bedre golfere”                          € 5.000:-

      Styrehonorar                                       €    250:-

 

Med forslåtte endringer, ble budsjettet vedtatt med et underskudd, stort  € 5.550:-.

 

Avsetning til 10 års jubileet € 10.000, strykes, da det etter innkallingen er bekreftet at 10 års jubileet ikke er før år 2011.  Investeringen i mulige dataoverskridelser ble opprettholdt med € 2.500:-.

 

9. Styrets forslag til endringer av vedtekter.

Presidenten takket først Styremedlem Tormod Seljevolls arbeid med å revidere klubbens vedtekter.

De reviderte vedtektene ble deretter enstemmig godkjent med følgende endringer:

Art. 9, siste linje:

Medlemmene kan ikke stemme med grunnlag i fullmakt fra andre medlemmer.

Endres til:

Et medlem kan ikke stemme med flere enn 2 - to - fullmakter fra andre medlemmer.

 

Art. 15, Kontrollkomité:

Driften av foreningen skal kontrolleres av en kontrollkomité sammen med en valgt revisor.

Kontrollkomité på tre medlemmer og revisor velges av generalforsamlingen.

Endres til:

Driften av foreningen skal kontrolleres av en valgt revisor.

 

Art. 15, Valgkomité:

Valg til foreningens organer skal forberedes av en valgkomité som styret har utnevnt.

Valgkomiteen oppnevnes av styret i god tid før valgene skal finne sted. Styret bestemmer hvem som skal være leder og sekretær for valgkomiteen.

Endres til:

Valg til foreningens organer skal forberedes av en valgkomité.

Valgkomiteen oppnevnes av generalforsamlingen/medlemsmøte i god tid før valgene skal finne sted.

 

Art. 18, generalforsamling:

Ordinær generalforsamling skal holdes minst en gang i året innen utgangen av mai,…

Endres til:

Ordinær generalforsamling skal holdes minst en gang i året innen utgangen av mars,…

 

Art. 18, Ekstraordinær generalforsamling:

Følgende setning sløyfes:

Når slikt krav blir fremmet skal medlemmenes underskrifter være bekreftet av Notaren i La Nucia.

 

10.  Valg/oppnevnelse av Valgkomité

Følgende medlemmer til ny valgkomité ble foreslått og valgt:

Eva Wahl

Arne Eide

Sven Erik Venner

Georg Solberg

 

Formannen takket for fremmøte, og møtet ble hevet kl. 20:35.

 

 

----------------------------------                                        -------------------------------------

                            Tina Rusch                                                                      Georg Solberg