REFERAT

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CLUB DE GOLF PEER GYNT

 

 

10. MARS 2010 KL. 1900 PÅ AKINON, LA NUCIA

 

 

 

Ved tredje innkalling var det 49 betalende medlemmer tilstede.  I tillegg forelå det 5 fullmakter fra medlemmer som ikke var tilstede.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

 

Følgende bemerkning til den utsendte dagsorden:  Punkt 9 flyttes fram og blir punkt 7, idet det er ønskelig å behandle denne saken under ledelse av den sittende president.

Dagsordenen ble godkjent med denne merknaden.

 

Presidenten ble på tradisjonelt vis enstemmig valgt til å lede møtet.

Anne Marie og Willy Sørra ble foreslått og valgt til referenter. 

Vivi og John P. Thoresen ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen.

 

Regnskapet ble gjennomgått av president Ryberg.  Det var ingen merknader til regnskapet.

Regnskapet pr. 31.12.2009 viser et underskudd på  € 2.099,33 mot et overskudd på € 3.681,22 for 2008.  Sum  gjeld og egenkapital pr. 31.12.2009 € 69.428,95 mot fjorårets €71.430,26.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

Styrets beretning for året 2009 ble lest opp. 

Denne ble godkjent uten bemerkninger.

 

Revisjonsberetningen ble lest opp av president Ryberg. 

Den ble godkjent uten kommentarer.

 

Styrets forslag til endringer av vedtektene art 14 ble drøftet i generalforsamlingen. 

Det  kom frem ulike synspunkter på nødvendigheten av å endre vedtektene.

Arild Strømsmoen foreslo følgende endring:  Ordet «anmeldelse» skiftes ut med «klage».

Forslaget – inklusive Strømsmoens forslag til endring - ble lagt fram til avstemming.

Endringen av vedtektene art. 14, med endring av ordet «anmeldelse til klage» ble vedtatt mot 5 stemmer.

 

Før valg av nytt styre, takket den avtroppende president for seg og ønsket de nye, som skal overta ledelsen fra nå av, lykke til.  Det ble delt ut blomster med takk til de av styremedlemmene som var ferdige med sine verv.

 

      

Valgkomiteen hadde lagt fram følgende enstemmige innstilling til nytt styre:

 

President:          Ragnhild Kopperud

Styremedlem:               Wenche Tegnér

Styremedlem:               Flemming Storesund

Styremedlem:   Per Brandt-Hansen

Styremedlem:   Arne Eide

             

Som leder for neste valgkomité:  Sven Erik Venner

 

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til den fremlagte innstillingen.

 

Arild Strømsmoen ble enstemmig valgt som revisor.

 

             

Den påtroppende president la fram forslag om å endre årskontingen til €55 fra og med året 2011. Dette på bakgrunn av at kontingenten skal kunne dekke driften av klubben.

Kontingenten fra og med året 2011, €55 ble enstemmig vedtatt.

 

Forslag til budsjett for året 2010 ble enstemmig godkjent.

 

Presidenten takket for fremmøtet, og møtet ble hevet kl. 19:40.

    

 

 

             

 

  .........................................................                                      ..........................................................

           Vivi Thoresen                                                                                       John  P. Thoresen