image001

REFERAT FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CLUB DE GOLF PEER GYNT 

 

23. MARS 2012 KL. 1900 PÅ DNKCB, Alfaz del Sol

 

 

  1. INNKALLINGEN

Ved tredje innkalling var det 46 betalende medlemmer tilstede.  Presidenten ønsket velkommen.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

  

  1. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Presidenten foreslo og fikk aksept for at Arild Strømsmoen ledet møtet.

Ragnhild Kopperud ble foreslått og valgt til referent. 

Ingri og Svein Selvik ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen.

 

  1. REGNSKAP  OG REVISJONSBERETNING 2011 + JAN. og FEB. 2012

Revisjonsrapporten ble opplest av Revisor Arild Strømsmoen.

Regnskapet ble gjennomgått av Per Brandt-Hansen.  Det var ingen merknader til regnskapet.

Revisjonsrapporten og Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

  1. REVISORS FORSLAG: AVVIKENDE REGNSKAPSÅR

Revisor foreslo at klubbens regnskapsår skal være fra 1.mars til utgangen av Februar neste år, slik at sittende styrer får ansvar for hele sin periode (styreperiodene følger denne syklus).

Forslaget ble enstemmig godkjent.

 

Endringen til teksten i våre vedtekter, som følge av dette ble fremlagt.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

 

  1. STYRETS FORSLAG TIL Å MELDE KLUBBEN UT AV FEDERASJONEN

 

Presidenten gikk gjennom årsaken og vår advokats forslag til endring før det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

 

Det ble deretter stemt over:

Club de Golf Peer Gynt meldes ut av Federación de Golf Comunidad Valenciana og Real Federación Española de Golf, med virkning fra 31.12.2012

Club de golf Peer Gynt opprettes som en klubb iht Grupo de recreatciòn Deportiva senest 31.12.2012.

Generalforsamlingen godkjenner implisitt at styret får fullmakt til å gjennomføre de oppgavene som inngår i disse endringene.

 

Forslaget ble godkjent mot 1 stemme

  1. STYRETS ÅRSBERETNING 

Styrets beretning for året 2011 samt 2 mnd i 2012, ble gjennomgått. 

Styrets årsberetning ble godkjent

 

  1. FASTSETTELSE AV KONTINGENT  FOR 2013

Presidenten la fram styrets forslag om å beholde årskontingent på €55 for året 2013 samt å innføre medlemsgruppen Passivt medlemskap à EUR 15 pr år.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

  1. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012-2013 (det nye regnskapsåret)

Budsjettet ble enstemmig godkjent med et overskudd på 5 EUR

 

  1. INFORMASJON OM ENDRING I STYRET

Det har ikke vært noen endringer i styret siden forrige Generalforsamling

  1. VALG

Følgende var foreslått av valgkomiteen for neste 2-års periode:

 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Styrets forslag til Revisor for neste 2 års periode, er Arild Strømsmoen

Forslaget ble enstemmig vedtatt

 

 

Styrets forslag til Valgkomite for neste 2 års periode, er

 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Presidenten takket for fremmøtet. Møtet ble avsluttet kl 19:55

 

  .........................................................                              ..........................................................

             Ingri Selvik                                                                                        Svein Selvik