REFERAT FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE GOLF ’ Peer Gynt ’

22. MARS 2013  -  KL. 19:00

PÅ DEN NORSKE KLUBBEN,  ALFAZ DEL SOL, ALFAZ DEL PI.

 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN -  INNKALLING
  Det var det 45 medlemmer til stede + 4 fullmakter. Visepresidenten ønsket velkommen. Se vedlagte fremmøte protokoll*

  Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN
  Visepresidenten foreslo og fikk aksept for at Flemming Storesund ble valgt til å lede møtet.
  Visepresident Lars Carlheim ble valgt til referent.
  Tordis og Øystein Borchgrevink ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen.

 3. REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2012/2013
  Revisjonsrapporten ble opplest av møteleder Flemming Storesund.
  Regnskapet ble gjennomgått av Per M. Brandt-Hansen.
  Det var ingen merknader til regnskapet.

  Revisjonsrapporten og Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 4. STYRETS FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER
  Club de Golf Peer Gynt meldte seg ut av Federacion de Golf Comunidad Valenciana og Real Federacion Espanola de Golf i 2012.
  Som en følge av utmeldelsen, og innmeldelsen i organisasjonen Grupo de Recreacion Deportiva (GRD), må klubbens vedtekter endres.
  De nye vedtektene er tilpasset behovet i GRD de Golf Peer Gynt, og er i samsvar med vedtektene i Grupo de Recreacion Deportiva.

  De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt.
 5. INNTAKSSTOPP FOR NYE MEDLEMMER
  Styret besluttet å innføre inntaksstopp for nye medlemmer pr. 01. november 2012.
  Møteleder leste opp begrunnelsen for tiltaket.

  Inntaksstopp for nye medlemmer ble enstemmig vedtatt for driftsåret 2013/2014

 6. STYRETS ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2012/2013
  Styrets årsberetning ble opplest.

  Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent

 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2014
  Møteleder la fram styrets forslag om å beholde årskontingenten på € 55,- for året 2014.
  Medlemskontingenten for 2014 forfaller til betaling senest 28. februar 2014
  Innmeldingsavgiften opprettholdes med  € 15,-

  På grunn av økte bankomkostninger i Spania, må medlemmer som betaler kontingent fra norsk bank betale € 10,- ekstra
   
  Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 8. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR DRIFTSÅRET 2013/2014
  Budsjettet for driftsåret 2013/2014 er basert på 200 betalende medlemmer.
  Budsjettet balanserer med en inntekt på € 11.800,-

  Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 9. INNKOMNE FORSLAG
  Elizabeth Anker fremmet forslag om kun å praktisere brutto slag konkurranse i det årlige klubbmesterskapet (KM)
  Brevet fra forslagsstiller ble opplest og diskutert.

  Avstemmingen ga følgende resultat :
                   8 stemmer for
                41 stemmer i mot


  Majoriteten i forsamlingen var av den oppfatning at Peer Gynt skulle ha en sosial og inkluderende profil.
  Spilleformen i årets KM, med både brutto og netto slag konkurranse, var etter de flestes mening tilfredsstillende.

 

    10. VALG
           Else-Marit Eliassen ble foreslått som varamann til styret for 1 år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Visepresidenten takket for fremmøte !
Møtet ble avsluttet kl. 20:10

 

Alfaz del Sol / Alfaz del Pi, 22. mars 2013

 

-----------------------------                                                                    -------------------------------

Tordis Borchgrevink                                                                                  Øystein Borchgrevink

 

/*Fremmøteprotokollen arkiveres kun som papirkopi