REFERAT FRA MEDLEMSMØTE FREDAG 15. NOVEMBER 2013, KL. 19.00

Sted:                      Den Norske Klubben Costa Blanca, Alfaz del Sol / Alfaz del Pi.
Referent :               Lars Carlheim  

Tilstede:                 49 medlemmer 


Møteleder : Arild Strømsmoen              

Status på oppgaver styret fikk av forrige medlemsmøte, 23. mars  2013
Regelbøker er ikke kjøpt inn.
Det lages en bestillingsliste som legges inn i Blå Boka. Roland besørger bestilling og utlevering på et senere tidspunkt.

RAPPORT FRA TURNERINGSLEDERE

Ukesturneringene
Wenche Tegner informerte om at i hovedsak har sesongen gått bra.
Det har i en del uker vært til dels stor påmelding med venteliste opp mot 20 personer enkelte dager.
Imidlertid har det vært mye avmeldinger, slik at reell venteliste er blitt minimalisert, og som oftest har de som har villet fått spille.
Det er et generelt problem at mange melder seg på for så å melde seg av kort tid før spille dagen.  Dette medfører at det er medlemmer som ikke melder seg på når de ser at de kommer langt ned på ventelisten.
Her må man tilstrebe bedre respekt for ’systemet’ , ved å sørge for at avmelding blir registrert umiddelbart når man vet at man ikke skal spille angjeldende dag.

Premiering
Det er sendt inn endringsforslag fra Georg Solberg, John & Eirin Lyng og Lisbeth Thu.
Se vedleggene 1, 2, og 3
Etter en del diskusjon om man skal redusere premieinnsatsen fra eur  3,- til 2,- og konsekvensen dette ville medføre, alternativt billigere vin eller færre premier.
Det ble konkludert med følgende :
1. Flertallet ønsker kvalitets vin til vinnerne, og vi ønsker å opprettholde trekning av vin.
    Premiepotten skal brukes 100 % til premier hver spille dag.
2. Vi bør avvente  tilbud fra Villaitana vedr. levering av vin til premiering. (Forslag fra Erik Piene)
3. Som et alternativ undersøkes det om en ledende lokal vin grossist kan levere de vin alternativene
    vi ønsker til et lokalt/privat depot på Villaitana (forslag fra AS)
4. Om vi må betale 2,- eller 3,- euro vil besluttes når vi kjenner tilbudene, og den praktiske
     konsekvensen de respektive alternativene representerer.

No Show
Wenche opplyste at medlemmene var blitt flinke til å gi beskjed på riktig måte.
No show hadde ikke vært noe problem denne høsten.

Mor Aase
Elizabeth Anker orienterte om utviklingen i Mor Aase.
I 2013 innførte man 2 spille dager i måneden, istedenfor 1 som det har vært tidligere.
F o m 2014 går man tilbake til 1 spille dag i måneden. Av ulike årsaker er deltagelse i serien annulert i 2013. ’Morogolf’ arrangementene med guttene før Jul og sommeravslutninger  er populære, og samler ekstra mye folk. I 2014 er det planer om en jentetur. Det var enighet om at tidspunktet mars/april var gunstig, da det er på denne tiden det er flest tilstede.

Eksterne Turneringer
John Lyng ga en fin orientering om Peer Gynt medlemmers deltagelse i eksterne turneringer som :
Costa Blanca Ligaen
Ford League
Ryder Cup mot CdGBenidorm
Ryder Cup mot CdGAlbir

Vedr. Ford League mangler John minimum 8 deltagere til for å kunne sende ytterligere 2 spillere videre til regionsspillet.
Han ba om at de som hadde lyst meldte seg på  umiddelbart. Det koster ingenting, og det er spileresultatene fra mandag eller tirsdags turneringene som er tellende i registreringen. Det må være minimum 4 tellende runder for å bli kvalifisert. Se mer info på hjemmesiden.

Interne Turneringer
Arne Eide opplyste at den sedvanlige ’ PG Match Play’ er annulert for sesongen 2013/2014.
Han begrunnet dette med at det hadde vært alt for mange ’walk over’ i siste sesong. Det har liten hensikt å arrangere en match play turnering  når mange avstår fra å spille.
Er det derimot reell interesse, kan Arne sette opp konkurransen på kort varsel.
Presidentens Eclectic går som normalt, med ekstra stor deltagelse i år.

VILLAITANA
Flemming Storesund redegjorde for møtene han hadde hatt med den nye baneledelsen, og hvilke fremtidsplaner Blue Green Management (BGM) har for Villaitana fremover.
Pr i dag selger banen ca. 40.000 greenfees på årsbasis, og Per Gynt står for ca. 10 % av dette volumet.
Ambisjonen til BGM er å øke det totale volumet til 80.000 greenfees.
Peer Gynt’s betydning for banens inntekter blir følgelig marginalisert. Vi kan ikke forvente samme særbehandling som vi har opplevd til og med i 2013.
Abonado tilbys kun som årsabonnement f o m 2014, og prisen  til Peer Gynt økes med 6,6 %
Greenfee avgiften (for ikke abonadomedlemmer) økes til  eur 34,- i høysesong og eur 32,- i lavsesong. Peer Gynts greenfee ligger tilnærmet 50 % lavere enn Villaitana’s offisielle priser.
Øvrige priser og betingelser, inkl BGM’s  fordelsprogram for de som tegner årsabonado ligger på hjemmesiden.

Arne Eide informerte om klager som er sendt baneledelsen vedr. kritikkverdige forhold vedr. merking av banen, Ragnhild påpekte renhold og vedlikehold av toaletter og øvrige fellesareal er kritikkverdig og oppfordret  medlemmene oppfordres til å sende klubbens styre innspill på forhold de mener bør forbedres. Klubben vil sende inn samlet klage.


PEER GYNT GOLF FOND FOR VANSKELIGSTILTE BARN
Arne Eide informerte om bakgrunnen for hans forslag, og om beslutningen som ble fattet på medlemsmøtet i mars 2013.
Pr dags dato har det blitt samlet inn ca. eur 2.600,-
Fondsstyret som består av Ragnhild Kopperud, Arne Eide og Eva Wahl foreslår at de innsamlede pengene i 2013 går til krisesenteret for barn i Altea, drevet av Emmaus.
Det bor 11 mindreårige barn på senteret i dag.
Arild Strømsmoen informerte om forholdene på stedet, og hvilke strakstiltak som bør løses før vinteren.
Fondsstyret avholder snarest mulig et møte med representantene for krisesenteret, og blir enige om en prioritering av midlene.
Det betales ikke ut penger direkte til krisesenteret, men PG representantene vil forestå og betale de vareinnkjøp og arbeid man blir enige har prioritet.

Fondets videre drift i 2014.
Flere forslagstillere (se vedlegg ) mente ordningen med tvang var prinsipielt feil.
Flere alternative forslag og ordninger ble diskutert, uten at det ble enighet om en god løsning.
Det ble konkludert med at dagens ordning fortsetter ut 2013, og at fondsstyret/styret forbereder saken på nytt for medlemsmøtet i mars 2014, alternativt for generalforsamlingen 2014.
Det samles ikke inn penger fra 01.01.og frem til møtene i mars 2014.
Valg av nytt fondsstyre utsettes.


ENDRING AV KLUBBENS TURNERINGSDAGER
John & Eirin Lyng har foreslått (se vedlegg 4) å endre våre faste turneringsdager til mandag, onsdag og fredag.
Dette begrunnes med at de som bor her store deler av året, og som spiller mye, ønsker en hviledag mellom turnerings dagene.
Forslaget ble godt mottatt, og styret ble bedt om å ta saken opp med baneledelsen.
Alle er inneforstått med at en slik endring tar tid å iverksette, da vi allerede har booket våre faste dager og starttider for 2014/2015-sesongen
Vi må forsikre oss om at de foreslåtte nye dagene (onsdag og fredag ) har starttider ledige som passer for oss.
Kollisjoner med f. eks eksterne turneringsdager som enkelte PG medlemmer deltar i ble vurdert som av mindre betydning for denne endringen.


RAPPORT FRA DOMMER & REGELKOMITEEN
P g a tidsnød, brukte vi ikke tid på dette punktet.

STATUS - UTMELDING AV ’FEDERASJONEN’ OG INNMELDING I GRUPO DE RECREACION DE DEPORTIVA (GRD)
Lars Carlheim informerte om at utmeldelsen av den spanske golf federasjonen er effektiv f o m 31.12.2012
Innmelding i GRD er effektiv fra 01.01.2013
P g a ufullstendig signering av stiftelse dokumentene fikk vi disse i retur, med krav om korrekt signering av alle relevante dokumenter.
Riktig signerte dokumenter er nå overlevert vår advokat Vicente Nogueroles, som videreformidler disse til GRD.
Da gjenstår det bare å motta en formell bekreftelse på at Peer Gynt er medlem av sportsorganisasjonen Grupo Recreacion Deportiva.

STATUS MEDLEMSSITUASJONEN OG VENTELISTE
Wenche opplyste at det er 220 registrerte medlemmer pr i dag, og at 18 personer står på venteliste.HØSTTUREN
Høstturen i 2013 gikk til Valle del Este.
Turen var i hovedsak vellykket, selv om en del synes banen var vanskelig og tung å spille.
Vi fikk ikke utlevert det antall boogier som vi hadde bestilt. Dette resulterte i at enkelte måtte gå istedenfor å kjøre, og enkelte avsto fra å spille da de ikke kunne gå denne banen.

Styret ønsker innspill fra medlemmene snarest mulig om reisemål for høstturen 2014.
Det haster med å beslutte stedet, da tee-off tider må bookes lang tid i forvei.


JULECUP 2013
Pr i dag er det ledig plasser på julecupen og julebordet.
Påmelding må skje snarest til Wenche. Betaling av julebordet må være klubben i hende innen begynnelsen av kommende uke (47)
Se betalingsinformasjon på hjemmesiden.


ØKONOMI & REGNSKAP
REGNSKAP
Per Brandt-Hansen gjennomgikk regnskapet pr. 01. november 2013
(Regnskapsåret avsluttes 28. februar 2014)
Inntektsbudsjettet er på eur 11.800,- Pr. 01.11 er det kommet inn eur 6.925,84
Utgiftsbudsjettet er på eur 11.800,- Pr. 01.11 er det forbrukt eur 6.996,10
Kjøp av nye benker til Villaitana, Levante banen overskrider ’ gave-budsjettet’ , mens øvrige utgiftsposter er i god balanse mot budsjett.

ØKONOMI
Se forslag fra John & Eirin Lyng (vedlegg 3)
Det ble en generell diskusjon om klubbens kapital, og hvordan denne kan anvendes på en god måte, herunder ble det nevnt å gi bort årlige beløp til vanskeligstilte barn.
Det syntes å være bred enighet om at kapitalen bør reduseres til et betydelig lavere nivå.
Styret fikk i oppgave å legge frem forslag til neste generalforsamling (2014)


BILAGSKONTROLL AV PREMIEKASSENE
Flemming Storesund og Per Brandt-Hansen har gått i gjennom underlag for turnerings dagene og innkjøpsbilag for h h v tirsdager og mandag/torsdager.
Begge har laget en rapport som er lagt ut på hjemmesiden.
Begge rapporterer om at de har funnet regnskap og bilag i orden.

 

INFORMASJON OM CATALUNYA CAIXA (BANK-SAKEN)
Ragnhild Kopperud orienterte om den såkalte bank-saken, hvor ca. eur 6.000,- synes å være tapt.
Tapet skyldes at eur 9.000 ble investert i Participaciones Preferentes (PP) fond i 2008.
Nåværende styre har ikke vært klar over investeringen i PP fond, og har hele tiden trodd at pengene sto på høyrente konto i banken.
All rapportering fra banken viser dette. I juni 2013 ble vi første gang gjort oppmerksom på at vår investering på eur 9.000,- hadde en realverdi på ca. 3.000,-
Alle undersøkelser i ettertid viser at klubben er blitt forledet og at den har handlet i god tro.
Denne type investeringer skal alltid reguleres av en kontrakt. Klubben har ikke en slik kontrakt i sitt arkiv. Banken kan heller ikke finne kontrakten. Dette har de sjekket to ganger, og bekreftet skriftlig.
Det er grunn til å tro at banken har investert våre midler i PP-fond (eur 9.000,-) uten at vi har hatt kunnskap om dette.

Styret vil gjennom advokat Vicente Nogueroles fremme et krav til banken om at de dekker vårt tap, og betaler oss beløpet tilbake, inkl. de utgifter vi har hatt i denne forbindelse.

Ut over dette er det mulig å fremme saken som kriminalsak for Forhørsretten I Benidorm, og/eller fremme sivilt søksmål mot banken.
Et sivilt søksmål vil koste eur ca. 2.700,- (ref.  prisoversikt fra adv. Vicente 14.11 )

Vi ber i første omgang vår adv. Vicente Nogueroles fremme vårt krav mot banken.
Alt avh. av bankens svar vurderer vi hva som er mest hensiktsmessig i neste omgang.

Det er en felles oppfatning fra vår advokat, andre jurister og bankfolk at vi har en god sak, som vi mest trolig vil få medhold i.