Golfens spilleformer

I golfsporten har vi veldig mange ulike spilleformer, og det kan nok virke uklart for mange av oss hvordan man egentlig skal gjennomføre enkelte av disse spilleformene. Her er en forklaring på de mest brukte spilleformene.

Spillemåter

Spillemåtene er singelspill, parspill og lagspill.
I singelspill utgjør en spiller en side.
I parspill danner to spillere side og spiller en felles ball eller hver sin ball.
I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat.

Spilletyper

Det er to hovedtyper av golfspill; matchspill og slagspill.
Matchspill er spill om hull.
Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene.
Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt (Regel 33-1).


Spilleformer - CdeG Peer Gynt

Texas Scramble

Texas Scramble er et gruppespill og hele ballen er ett lag.

Man forsøker å sette opp ballene med omtrentlig likt handicap.

De forskjellige ballene vil da konkurrere uten hensyn til tildelte slag i forhold til hcp.

Dersom dette ikke er praktisk for turneringsleder, vil man ved å summere alle ”tildelte slag” for medlemmene i ballen og dele på antall medlemmer, få ballens tildelte slag

Ballen med laveste antall tildelte slag, spiller uten tildelte, de øvrige spiller med differansen til denne ballen.

Eksempel:

Ball nr.1 får, etter utregning, 19 tildelte slag – dette er den laveste tildelingen i turneringen.

Ball nr.2 får, etter utregning, 22 tildelte slag

Ball nr 1 sin brutto score = netto score, ball nr. 2 kan trekke fra 3 slag på sin brutto score.

 

Spillet foregår slik:

Man velger en kaptein i ballen og gir ballen et navn som føres på kortet. 

 

Alle i ballen slår ut hver sin ball, herrer fra gult, damer fra rødt teested.

Hver spiller skal ha minst 4 tellende utslag!

Man blir enige om hvilken av ballene som ligger best for neste slag og legger ned et merke ved denne (blir man ikke enige, avgjør kapteinen hvilken ball som er best egnet).

Den som eier ballen, slår sitt neste slag på denne.

Neste mann (det er vilkårlig rekkefølge) plasserer sin ball innenfor et scorekort fra markøren (ikke nærmere flagget) og slår sin ball.

Dette fortsetter man med til alle har slått. Deretter velger man igjen hvilken ball som skal markeres og spilles som første ball.

Dette gjentas også på greenen, men her plasseres ballen ved ballmarkøren.

Når ballen er hullet ut, er man ferdig med hullet – kapteinen fører antall slag gruppen har brukt.

NB! Det er viktig at alle får puttet – fra samme merke, selv om det kun er noen cm igjen til ballen er hullet ut. Dersom en spiller, nesten setter en putt og resolutt går bort og setter denne – utenom tur – har han/hun fratatt de andre i gruppen, som enda ikke har puttet fra det opprinnelige merket, muligheten til å sette denne putten. Til sammen blir dette 2 slag mot muligheten for kun 1 slag.

 

PARTURNERING i CLUB de Golf Peer Gynts regi:

Spillerene i paret spiller hver sin ball. 

Det spilles Stableford, på eget hcp. Den beste scoren av de to, pr. hull, noteres på parets scorekort.

Turneringen spilles som mixed turnering i 3 klasser. Paret kan dermed bestå av dame/herre, dame/dame, herre/herre.

Samlet HCP for de 2 spillerne delt på 2 avgjør hvilken klasse paret spiller.

Klasseinndelingen er:

Klasse A,        HCP +5-12,9           

Klasse B,        HCP 13-24,9              

Klasse C         HCP 25-36,0

 

”Yellow Ball”

Yellow Ball – eller Wolf (også kalt Pink Ball, Pink Lady, Lone Ranger or Money Ball) foregår med 3 eller 4 spillere på hvert lag hvor det gis bonus for en spiller på hvert hull.

Hver gruppe har en "gul" ball (eller markert på annen måte eller med annen farge) som går på omgang mellom spillerne for hvert hull.

Rekkefølgen av hvem som skal spille på den gule ballen er konstant, dvs nr. 1 vil spille den gule ballen også på hull 5, hull 9, hull 13 og hull 17 – dersom det er 4 personer i ballen.

Siden det er 18 hull, får to i gruppen (hvor det er 4 spillere) ett tellende hull hver ekstra – (vær strateger og velg disse 2 med omhu J).

OBS: i dette spillet, gis det 2 -to - score lagt sammen som lagets score. 

En av de to scorene må komme fra vedkommende som spiller på den "gule" ballen. 

D.v.s. at på hvert hull teller bare scoren til vedkommende med den "gule" ballen pluss scoren til den av de øvrige spillerne som har den beste score.

NB:

Utpek en kaptein for laget

Hjelp kapteinen med å gi gruppen din et feiende flott navn!

Før eget kort for gruppen!

 

”FOURSOME”

Turneringsledelsen velger par der det ikke er satt opp spesielle ønsker ved påmelding.

To spiller mot to (evt 1 spiller mot 2 i 3-ball) 

Slagturnering med gjennomsnittelig SH  (= 1/2 av spillerenes sammenlagte SH) – Enkeltspiller spiller på eget SH.

Hvert par spiller på en ball. 

Max antall slag pr, hull: Hullets par + 5 slag.

Herrer spiller fra Gult, Damer fra Rødt teested.

Hver spiller spiller annenhver gang fra utslagsstedet og annenhver gang på ballen (regel 29)

Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagsstedet, skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt (Regel 29)

Hvis partnerne slår et slag eller flere slag i feil rekkefølge, blir slaget eller slagene annullert og siden pådrar seg en straff på to slag. Paret må rette feilen ved å spille en ball i korrekt rekkefølge på stedet så nær som mulig hvorfra det først ble spilt i feil rekkefølge (se regel 20-5). Hvis paret slår et slag på neste utslagssted uten først å korrigere feilen, eller i tilfellet det er siste hull på runden, forlater puttinggreenen uten å meddele deres hensikt om å korrigere feilen, blir paret diskvalifisert.

 

PRAKTISKE EKSEMPLER

Kari og Hans spiller sammen.

Kari har hcp 19,3 og får tildelte slag 19 fra Rødt teested

Hans har hcp 25,5 og får tildelte slag 27 fra gult teested

Som par får de tildelte slag (19+27)/2 = 23

Kari og Hans skal spille på en ball.

De skal slå annenhver gang på denne ballen til de har hullet ut og noterer antall slag de i fellesskap har brukt. Summen av slagene på de 18 hullene minus Parets tildelte slag (23) blir parets Netto score.

Kari og Hans har funnet ut at det lønner seg at Hans spiller ut på hull 1, det vil gjøre at han skal ha utslaget på hullene 1,3,5,7 osv. Kari slår utslagene på hull med like tall, 2,4,6 osv.

På hull 1 gjør de dessverre den feilen at Hans slår 2 ganger etter hverandre på ballen. Han blir for ivrig når han bommer på putten med noen cm. og forter seg med å sette den.

Dette medfører at ballen må plukkes opp av hullet og legges tilbake hvor den lå, Kari setter putten og laget må notere 2 straffeslag i tillegg til de slagene de har slått i korrekt rekkefølge.

NB Dersom Hans og Kari ikke korrigerer feilen før de slår ut på neste utslagssted, i dette tilfellet Hull 2, ville de bli diskvalifisert !

På hull 7 slår Hans en ball, fra teestedet, ut i vannet (som ligger i et sidevannshinder).

Reglen sier at straffeslaget som gis (i dette eksempelet: ved dropping eller ved å slå en ny ball fra teestedet) ikke skal påvirke spillerekkefølgen. Neste slag skal derfor slås av Kari.

På samme måte blir det dersom Hans slår en ball Out of Bonds. Kari slår det neste slaget fra det stedet Hans slo. Det noteres i tillegg 1 straffeslag.

 

 

”IRISH GREENSOME”

Turneringsledelsen velger par der det ikke er satt opp spesielle ønsker ved påmelding.

To spiller mot to (evt 1 spiller mot 2 i 3-ball) 

Slagturnering med gjennomsnittelig SH (= 1/2 av spillerenes sammenlagte SH) – Enkeltspiller spiller på eget SH.

Begge spillere slår ut fra utslagsstedet.

På hull med par 4 og par 5 slår spillerne et slag til – denne gang på partnerens ball. Deretter velger man hvilken ball man vil spille videre – annenhver gang. Den som ikke slo den valgte ballen, slår det tredje slaget.

På Par 3 hull velger man ball etter at begge har slått ut og det fortsettes, som i Foursome-spill, annenhvergang på ballen til man har hullet ut.

Max antall slag pr, hull: Hullets par + 5 slag.

Herrer spiller fra Gult, Damer fra Rødt teested.

Provisorisk eller annen ball satt i spill fra utslagsstedet, skal spilles fra det stedet hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt (Regel 29)

Hvis partnerne slår et slag eller flere slag i feil rekkefølge, blir slaget eller slagene annullert og siden pådrar seg en straff på to slag. Siden må rette feilen ved å spille en ball i korrekt rekkefølge på stedet så nær som mulig hvorfra det først ble spilt i feil rekkefølge (se regel 20-5). Hvis siden slår et slag på neste utslagssted uten først å korrigere feilen, eller i tilfellet det er siste hull på runden, forlater puttinggreenen uten å meddele deres hensikt om å korrigere feilen, blir siden diskvalifisert.

PRAKTISKE EKSEMPLER

Kari og Hans spiller sammen.

Kari har hcp 19,3 og får tildelte slag 19 fra Rødt teested

Hans har hcp 25,5 og får tildelte slag 27 fra gult teested

Som par får de tildelte slag (19+27):2 = 23

Summen av slagene på de 18 hullene minus Parets tildelte slag (23) blir parets Netto score.

På hull 1 gjør de dessverre den feilen at Hans slår 2 ganger etter hverandre på ballen. Han blir for ivrig når han bommer på putten med noen cm. og forter seg med å sette den.

Dette medfører at ballen må plukkes opp av hullet og legges tilbake hvor den lå, Kari setter putten og laget må notere 2 straffeslag i tillegg til de slagene de har slått i korrekt rekkefølge.

NB Dersom Hans og Kari ikke korrigerer feilen før de slår ut på neste utslagssted, i dette tilfellet Hull 2, ville de bli diskvalifisert!

På hull 7 slår Hans en ball, fra teestedet, ut i vannet (som ligger i et sidevannshinder).

Reglen sier at straffeslaget som gis (i dette eksempelet: ved dropping eller ved å slå en ny ball fra teestedet) ikke skal påvirke spillerekkefølgen. Neste slag skal derfor slås av Kari.

På samme måte blir det dersom Hans slår en ball Out of Bonds. Kari slår det neste slaget fra det stedet Hans slo. Det noteres i tillegg 1 straffeslag.

 

Shamble

Dette er et lagspill og vi spiller Stableford-

Laget består av 4  spillere og det utnevnes en kaptein som skal føre score kortet.

Alle 4 spillere slår ut fra tee. Man velger den driven som ligger best. Alle spiller sitt andre slag derfra.

Videre spiller alle på sin egen ball på sitt hcp.

De 2 beste scorene pr hull ringes ut og summeres av kapteinen.     

 

Det er fint om laget finner et hyggelig navn på flighten.

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Dommer & Regel komiteen