REFERAT FRA MEDLEMSMØTE FREDAG 02. NOVEMBER 2012, KL. 18.00

Sted:                        Den Norske Klubben Costa Blanca, Alfaz del Sol / Alfaz del Pi.
Referent :               Lars Carlheim  

Tilstede:                  44 medlemmer 

 AGENDA :

Møteleder : Lars Carlheim                       

Status på oppgaver styret fikk av forrige medlemsmøte, 23. mars  2012
Referatet ble gjennomgått.
På møtet ble det reist spørsmål om vi har lov til å regulere hcp i perioden hvor det er ballplassering, 01. oktober til 01. april.
Det er bekreftet av R&D komiteen at dette er tillatt.

Rapport fra Turneringsleder
Wenche Tegnèr orienterte om dagens situasjon, hvor det er betydelig flere påmeldinger enn den kapasiteten vi har tilgjengelig på de respektive faste turneringsdagene.
Mandager og torsdager har vi forhånds bestilt 52 plasser (13 baller), tirsdager 36 plasser (9 baller)

I hovedsak er de fleste påpasselige med å melde seg av dersom man ikke kan spille en dag hvor man var påmeldt, men hver eneste uke er det eksempler på NO SHOW uten at turneringsleder er blitt varslet på korrekt måte.
Det samme gjelder regelen om maksimum 2 spilledager pr medlem/pr  uke når det er venteliste.
Det er medlemmenes plikt å sørge for at reglene følges.
Vi forventer at ALLE viser god disiplin og følger reglene, slik at spilleplass kapasiteten vi har tilgjengelig blir fordelt så rettferdig som mulig.

Tiltak 1 :
Fra dags dato er det kun tillatt å melde seg på 2 dager pr. uke


Tiltak 2  :
NO SHOW (ref. tidligere vedtak) uten at det er gitt korrekt beskjed om avmelding, vil medføre utestengelse de neste to spilledagene vedkommende melder seg på.
Avmelding i god tid gjøres primært ved å stryke seg i den ‘blå boken’ eller ved å kontakte turneringsleder på telefon/SMS eller epost.
Avmelding på kort varsel skal KUN gjøres på telefon eller SMS (telefon  663 773 596 )


Regnskap
Per M. Brandt-Hansen gikk igjennom regnskapstallene og medlems status pr 31.oktober 2012

Nøkkeltall fra regnskapet pr. 31. oktober 2012

Pr. 29. febr.

Pr. 31. okt.

2012

2012

Aktiva

 €    69 690,39

 €    70 341,87

Budsjett

Pr. 31. okt.

2012

2012

Sum inntekter

 €    14 300,00

 €       5 010,22

Derav medlemsavgift

 €    13 200,00

 €       4 156,00

Sum utgifter

 €    14 295,00

 €       4 632,52

Regnskapsåret 2012 løper fra 01. mars 2012 til 28. februar 2013

Medlemsavgift budsjettet er basert på 240 betalende medlemmer.

Medlems status pr. 31.10.2012

Betalte medlemsavgifter

190

…..derav nye i 2012

36

Medlemmer med fri medlemsavgift i styre og adm.

11

Æresmedlemmer med fri medlemsavgift

4

Totalt antall medlemmer med betalt medlemsavgift

205Turneringer - Egne og eksterne
Peer Gynt Wipzona Matchplay (Sponset av Wipzona)
Turneringsansvarlig Arne Eide vil foreta trekning av 1. runde mandag 05. november på terrassen
før premieutdelingen.
32 spillere (16 matcher) deltar i 1. runde som skal være avviklet innen utgangen av november.
De neste rundene spilles i februar og første halvdel av mars 2013         
Se for øvrig regler for konkurransen på hjemmesiden.

Presidentens Eclectic
Påmelding skjer ved registrering hos Roar Svendsen. Man betaler et engangsbeløp på eur 15,- ved påmelding.
Konkurransen går hver torsdag, første gang var 25. oktober 2012
Det registreres resultater frem til 13. desember 2012, og igjen fra 10. januar til 14. mars 2013, totalt 18 runder.
De 9 beste rundene vil være tellende.
HUSK å registrere deg hos Roar hver gang du vil spille en tellende runde.
Se for øvrig regler for konkurransen på hjemmesiden.
KM 2013 – Puttekonkurranse og konkurranse for HIO medlemmer
Klubbmesterskapet vil foregå 13. og 14. mars 2013
Informasjon vil følge senere.

Mor Aase
Fra og med januar 2013 arrangeres det 2 turneringer i måneden.
Turneringsansvarlig Elizabeth Anker vil informere på onsdag 07. november hvilke faste spilledager i måneden man velger for 2013. De faste spilledagene vil deretter bli lagt inn i Turneringskalenderen for 2013

Eksterne turneringer
John Lyng informerte om de eksterne turneringene Club de Golf Peer Gynt deltar i :
- Costa Blanca News/Garay League - oktober 2012/mars 2013 (ligaen)
- Ford League (Ny)
- Ryder Cup III. Albir – mars 2013 ( Albir-cupen)
- Ryder Cup Benidorm  - oktober 2012 (avviklet 27.10)

Medlemmer som ønsker å delta tar kontakt med John Lyng eller Georg Solberg


Rapport fra Regel og Dommerkomiteen
Kåre Schanke er nytt medlem av R&D komiteen
Komite leder Arne Eide informerte om de nye reglene gjeldende fra 2012. De viktigste endringene tar vi med her :
Adressering:
Definisjonen er endret slik at man har adressert ballen i det man setter ned køllen foran eller bak ballen.

Regel 12.1
Ball som flyttes under leting skal legges tilbake med ett straffeslag.

 

Regel 13.4

Lov til å reparere før man spiller sin ball, men dette må ikke gi fordel for leie eller spille linje.

 

Regel 18

Ball i ro som flyttes av vind:
Ingen straff og ballen spilles fra sin nye posisjon.

 

Ball flyttes av spiller:

1 straffeslag og ballen må legges tilbake.
Obs: noen unntak ved markering, oppmåling, ballplassering etc.

 

Ball flyttes etter adressering:

1 straffeslag og ballen må legges tilbake.

 

Ball flyttes av vind etter adressering:

Ingen straff og ballen spilles fra sin nye posisjon.


Utmelding av ‘Federasjonen’ – Innmelding i Grupo De Recreacion Deportiva
Beslutning om at Club de Golf Peer Gynt meldes ut av Federación de Golf Comunidad Valenciana og Real Federación Española de Golf, med virkning fra 31.12.2012 ble tatt på generalforsamlingen i mars 2012.

For å sikre at prosessen blir gjennomført korrekt, engasjerte styret en spansk advokat.
Arild Strømsmoen orienterte om status i saken.
Alle formelle og praktiske sider ved prosessen er i arbeid, og man forventer at saken blir gjennomført som planlagt.


Klubbklær
Det har i lengre tid vært ytret ønske om en felles uniformering av medlemmer som deltar i eksterne turneringer.
Styret besluttet derfor i mars 2012 å nedsette en komite til å finne frem til egnet bekledning, som skulle tilbys alle medlemmer i klubben.
Det ble samtidig besluttet at klubben skulle sponse en andel på 40 % (medl. egenandel = 60 %)
Total rammen for klubben ble satt til € 2.500,-
Prisantydning for et sett (skjorte + wind breaker) ble opplyst til å ligge i størrelsesorden  €110,-

Komiteen informerte om valg av aktuelle modeller for skjorter og wind breakere, og at man ventet på vareprøver i forskjellige størrelser med klubbens logo.
Det ble sendt rundt en liste hvor medlemmene kunne registrere sin interesse, og forhåndsbestille.
Elizabeth Anker sørger for at det i tillegg blir lagt ut en bestillingsliste med informasjon på hjemmesiden.
Bestillingsfrist ble satt til 30. november.
Dersom bestilling blir effektuert i desember, vil levering kunne skje i februar.

 

Inntaksstopp - nye medlemmer – Betalingsfrist kontingent – Ventelister og passivt medlemskap
Ref. Se eget notat med komiteens begrunnelse !

Inntaksstopp nye medlemmer !
Det ble orientert om den uheldige situasjonen vi til stadighet opplever, med ventelister og skuffede medlemmer som ikke får spille.
Dette er en krevende og ikke minst belastende situasjon for turneringsleder. Situasjonen genererer svært mye ekstra arbeid i den daglige administrasjon av påmeldings og startlister.
Det var bred enighet blant medlemmene om at styrevedtaket med inntaksstopp som er effektivt fra 01.11.2012 var en nødvendighet.
Georg Solberg presiserte at inntaksstoppen må vare inntil man får en god balanse mellom klubbens ønskede spilleplass kapasitet og påmeldinger, og at inntaksstoppen ikke oppheves før saken har vært til behandling i en fremtidig generalforsamling.
Styrevedtaket om inntaksstopp fra 01.11.2012 må behandles og godkjennes i generalforsamlingen i mars 2013.
Eventuell oppheving av inntaksstoppen av nye medlemmer kan således først skje i generalforsamlingen i mars 2014, evt. senere dersom situasjonen skulle tilsi det.

Betalingsfrist-medlemskontingent
Det innføres en fast betalingsfrist av medlemskontingenten f o m 2013
Betalingsfristen er 28. februar
Medlemmer som ikke overholder betalingsfristen vil bli strøket som medlemmer.

Venteliste – Nye medlemmer
Det opprettes en venteliste for nye potensielle medlemmer.
Ventelisten skal basere seg på mottatte søknadsskjemaer, og prioriteres etter mottaks dato.
Ventelisten administreres av klubbens sekretær, som også oppbevarer alle søknadsskjemaer.
Kasserer og øvrige styremedlemmer blir holdt løpende orientert om ventelisten.


Passivt medlemskap
Det var bred enighet i medlemsmøtet om at vi ikke innfører en ordning med passivt medlemskap.


NO SHOW  regler
No Show reglene ble innført på medlemsmøtet i mars 2012. (se også rapport fra turneringsleder)
Da vi allikevel erfarer til stadighet at medlemmer unnlater å melde seg av på korrekt måte, vil denne regelen bli håndhevet strengere.
NO SHOW vil medføre utestengelse fra de to neste turneringene vedkommende melder seg på.

Premiering – Minimum antall spillere pr. klasse
Minimum antall spillere pr klasse er 3 stk


Høstturen 2013 (medio oktober)
Høstturene i 2011 og 2012 ble lagt til La Finca med godt resultat. Stedet har en utmerket bane og hotell fasiliteter.
Etter en uformell avstemning under avslutnings middagen i oktober , var flertallet interessert  å prøve noe nytt i 2013.
Styret vil se på alternativer, og presentere disse på medlemsmøtet i mars 2013.


Abonado & Greenfee 2013
Abonado og greenfee for 2013 og øvrige betingelser vil bli diskutert med Villaitana i løpet av første halvdel av november.
Informasjon om dette vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart de foreligger.
Vi vil bl. a be om å få økt parkeringstiden (gyldigheten fra stempling)  fra 8 til 10 timer.

 

Jule-cup torsdag 22. november - Julebord og premieutdeling fredag 23. november
Jule-cupen avvikles torsdag 22. november. Vi har fått utvidet spilleplass kapasiteten til 80 plasser (20 baller)
På tradisjonell måte blir premieutdelingen foretatt under julebordet dagen etter.
Deltagere må betale å hente/levere scorekort i pro-shopen.

Julebordet avholdes på restauranten ‘ Little Norway’ i Albir fredag 23. november kl. 19.00
Vi har plass til maks 65 personer. Påmelding skjer i den ‘Blå Boken’
Se fullstendig informasjon på hjemmesiden.

 

Eventuelt
Det var ingen saker.

 

Medlemsmøtet ble avsluttet kl. 20.00