REFERAT FRA MEDLEMSMØTE

 

Sted :             Den Norske Klubben Costa Blanca 
             

Tid :              Fredag 14. november 2014 – KL. 18:00

Referenter :     Else-Marit Eliassen/Lars Carlheim

 

SAKER :

-  Status på saker styret har fått i oppgave å behandle fra
   medlemsmøte, 02. april 2014
      
− Regelbøker – Leveringer i h t bestilling er effektuert.
         Boken koster Euro 13,- pr. stk
       − Reduksjon av spilleavgiften (premier) til € 2,00
         Redusert avgift er innført fra våren 2014.
       − Avklare klubbens forsikringsdekning
         Se egen sak under.
       − Forvaltning / Nedskriving av klubbens kapital
         Se egen sak under.

 

-  Regnskap
       1. halvår (01. Mars–31. August 2014)
       Kasserer Per Brandt-Hansen informerte om ½-årsregnskapet
       Noen utgiftsposter hadde avvik mot budsjett, mens
       regnskapet totalt sett var i h t budsjett.


-  Dagens turneringssituasjon
       Turneringsleder Wenche Tegnèr informerte om situasjonen i
       høst.
       Vi har siden begynnelsen av oktober hatt noe venteliste,
       dog har denne stort sett blitt eliminert p g a
       avmeldinger/ekstra flighter.
       Ventelisten skyldes dels at ca. 10 nye medlemmer

       har deltatt hyppigere i turneringene enn forventet, samt
       at antall forhånds bestilte plasser er noe redusert i

       forhold til 2013.
       Maksimum 2 spille dager pr. uke ble innført tidlig i
       oktober
       For 2015 har vi økt antall forhåndsbestilte plasser til h
       h v 13 og 9 flighter på mandag/torsdag og tirsdager så
       langt baneselskapet har ledig kapasitet.
       Det er for mange som melder seg av dagen før eller på
       morgenen turnerings dagen. Dette forårsaker problemer.
       Korrekt avmelding skal skje senest 48 timer før teeoff.
      
Vi har alt for mange eksempler på at spillere som melder
       seg av dagen før spille dag, eller samme morgen uten
       ”gyldig” grunn.
       Dette skaper problemer for turneringsledelsen,
       samtidig som det har en økonomisk konsekvens for
       baneselskapet.
       Fortsatt misbruk av avbestillingsreglene kan medføre at
       baneselskapet iverksetter økonomiske straffetiltak.


-  Banksaken
       Rettslig krav mot Bank Catalunya
       Rettsforhandlingene er berammet til 06. mars 2017 kl.
       11:00

-  Golf forsikringer – Informasjon ved Kaare Schanke
       1. Medlemmenes forsikringsbehov, ansvarsforsikring og
       ulykkesforsikring

       2. Ansvarsforsikring 
       2.1 Klubbens forsikring i Mapfre, en alminnelig 3.parts
       ansvarsforsikring
       Gjelder ikke gjester

       2.2 Andre ansvarsforsikringer, for medlemmer av andre
       spanske klubber, og for medlemmer av norske klubber / NGF,
       svenske og danske klubber

       3. Ulykkesforsikring / Reiseforsikring
       3.1.I spansk selskap

       3.2.I Norge, gjennom medlemskap i norsk klubb/NGF

       3.3.I Sverige/Danmark?

       3.4 Andre private forsikringer, alminnelig ulykke,
       Reiseulykke

       4.Oppsummering
       Spillerens behov for ansvarsforsikring er dekket gjennom
       klubbens forsikring i Mapfre og for de som er medlemmer av
       en norsk golfklubb gjennom klubbens medlemskap i Norges
       Golfforbund.
       Tilsvarende antas å gjelde i Sverige/Danmark for medlemmer av
       klubber
tilsluttet Sveriges/Danmarks Golfforbund.
       Nærmere opplysninger om ordningen i Norge, inklusive
       forsikringssertifikat, finnes på Norges Golfforbunds
       hjemmeside.
       Behov for ulykkesforsikring må den enkelte selv vurdere og
       besørge.

       Bekreftelse / Sertifikat
       Mapfre vil utstede et forsikringsbevis/sertifikat som
       vil bli lagt ut på den nye Hjemmesiden. Medlemmene kan
       skrive ut kopi å ha med seg til andre baner.


- Villaitana Golf s.l.,- Høsten 2014 og kalenderåret 2015
       Flemming Storesund ga generell informasjon om og fra
       baneselskapet Villaitana Golf s.l.
       Peer Gynt har hatt tilhold på Villaitana siden 2006.
       I tiden frem til i dag har det vært fem administrasjoner.
       Det ser ut til at Blue Green Management vil trekke seg
       fra avtalen våren 2015.
       Årsaken er en interessekonflikt mellom leietagerne av
       hotellet og golfbanene, hvor baneselskapet ikke får
       anledning til å utvikle driften av golfbanen slik de
       ønsker. Nærmere beskjed vil bli gitt når vi mottar konkret
       informasjon.

       Priser og betingelser 2015
       Abonado priser og betingelser er de samme som i 2014.
       Greenfee har en mindre økning i høysesongene.
       For ytterligere detaljer – Se info på hjemmesiden.
       Styret antar at det ikke vil oppstå problemer med
       innbetalt abonado om baneselskapet blir overdratt til nye
       eiere.
        

       Turneringsplan 2015
       Turneringsplanen for hele 2015 er forhåndsbestilt og
       bekreftet fra Villaitana Golf, s.l.
       Behovet for spilleplasser er økt for høsten 2015.


-  Klubbens kapital - Forvaltning
       Lars Carlheim orienterte om dagens plassering i Banco
       Sabadell.
       Videre ble det gitt informasjon om fremtidige mulige
       kostnader for å anskueliggjøre hvilket kapitalbehov
       klubben vil kunne få i de nærmeste årene.
       Medlemmene ble oppfordret til å komme med forslag på
       investeringer som kan fremme klubbens drift og utvikling.
       Saken blir tatt opp igjen til behandling på neste
       medlemsmøte og generalforsamling i mars/april 2015

 

-  Hjemmesiden fornyes
       En foreløpig orientering ble gitt fra Else-Marit Eliassen
       Vi håper at den nye hjemmesiden vil være i drift i løpet

       av vinteren 2014/2015


-  Klubb logo - Profilering
       Styret har besluttet at logoen som vises øverst på denne
       siden er den som skal brukes.
       For øvrig vil det bli laget retningslinjer for hvordan
       klubben skal profileres. Dette blir introdusert i den nye
       hjemmesiden.
      

 

-  Nye medlemskort
       Vi produserer nye medlemskort for 2015
       Medlemskortene vil være påtrykket navn og medlemsnummer.Peer Gynt’s Klubblag = TEAM PEER GYNT
       John Lyng orienterte om kriteriene for uttaket til
       klubblaget inkl. reserver, totalt 20 personer.
       John Lyng registrerer løpende resultater fra diverse
       turneringer og tar ut laget på det grunnlaget.
       Laguttaket blir oppdatert i midten av hver måned.
       Evt. spillere som ikke ønsker å delta i klubbens eksterne
       turneringer må gi beskjed om dette til John Lyng.
       For tiden deltar Peer Gynt i følgende eksterne
       turneringer :
       - Costa Blanca ligaen – 7 matcher/år
       - Ryder Cup mot Club de Golf Benidorm – 1 match/år
       - Ryder Cup mot Club de Golf Albir – 1 match/år

 

-  Julecup / Julebord
       − Julecup :      Torsdag 20. november

       − Julebord :     Fredag 21. november – Restaurant Carbon La
                            Nucia Pueblo Kl. 19:30


Samarbeidspartnere / Premie sponsorer
       Eirin Lyng orienterte om det pågående arbeidet med å
       etablere samarbeidsavtaler med noen lokale firmaer.
       Avtalene skal være klare innen utgangen av mars 2015.

       Det legges opp til 3-års avtaler, hvor avtale partnerne
       tilbys tilgang til våre medlemmer via annonser på vår
       hjemmeside, og ved å gi informasjon på våre møter.
       Som motytelse gir vedkommende firma premier til våre
       større turneringer, som KM, Vårcup, Høsttur, Julecup og
       Mor Aase’s Vårcup og Julecup

      

-  Dommer & Regelkomiteen informerer :
       HCP grensene for Dame og Herre klassene
       Kaare Schanke har gjort beregninger for både dame og herre
       klassene, og konkluderer med at dagens grenser for A og B
       klassene er ganske korrekte. Forutsetningen er at det skal
       være +/- 50 % deltagelse i begge klasser.
      

       Bevisstgjøring av markørens rolle
       Leif H. Pettersen orienterte om hva som er markørens rolle

       I turneringer. Informasjon om dette vil bli lagt ut på den

       nye hjemmesiden.

 

-  Eventuelt
      
Hjertestarteren er nå plassert i gangen inn mot handicap

       toalettet i Pro-shopen på Villaitana.
       Nytt kurs i bruk av hjertestarteren vil bli avviklet
       onsdag 26. november – Se mer info på hjemmesiden

Altea La Vella, 21.november 2014


Else-Marit Eliassen/Lars Carlheim
Referenter