REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

GRUPO DE RECREACION DEPORTIVA DE GOLF ”PEER GYNT”

ONSDAG 2. APRIL 2014 KL. 19:30

PÅ DEN NORSKE KLUBBEN, ALFAZ DEL PI

 


 

7.         FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2015 (Vedlegg 7)
            Styret foreslår at årskontingenten for 2015 senkes til 50,- Euro pr år.

            Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

8.         REVISJONSRAPPORT FOR DRIFTSÅRET 2013/2014 (Vedlegg 8)
           
Revisjonsrapporten ble lest av revisor Arild Strømsmoen
            Revisjonsrapporten ble enstemmig godkjent.


9.         VALG AV PRESIDENT, STYREMEDLEMMER OG REVISOR (Vedlegg 9)
Innkommet forslag etter tidsfristen på Erik Piene ble avvist.
Valgkomiteens innstilling ble lest av ordstyrer :

Valgkomiteen’s forslag til nytt styre :

               Lars Carlheim                           President

               Per Brandt-Hansen            

               Flemming Storesund         

               Wenche Tegnèr
               Else-Marit Eliassen

               Eirin Lyng

               Staffan Rydin                           Revisor

               Innstillingen fra valgkomiteen ble godkjent ved alminnelig flertall.

              

               Valgkomite :

               Svein Selvik                              Formann
               Ragnhild Kopperud

               Arne Eide
Innstilling fra styret ble godkjent ved alminnelig flertall.

           

 

10.       BUDSJETTFORSLAG (Vedlegg 10)
               Budsjettforslaget ble gått igjennom av Per Brandt-Hansen
               Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

President Ragnhild Kopperud trer ut at styret etter 6 års tjenestetid. De to første år som styremedlem og de fire siste som klubbens president.
Da hun ikke var tilstede ved årets GF, vil hun motta sin velfortjente takk ved en senere anledning høsten 2014.

Styremedlem Arne Eide og revisor Arild Strømsmoen ble takket for deres innsats for klubben gjennom h h v fire og seks års funksjonstid, og ble overrakt blomster.

 

Lars Carlheim takket for fremmøte.  Møtet ble avsluttet kl. 21:00.

 

 

Alfaz del Pi, 2. april 2014

 

 

----------------------------------------                                    ------------------------------------------
Anne Marie Sørra                                                                   Kaare Schanke