REFERAT FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CLUB DE GOLF PEER GYNT 

 

1. APRIL 2011 KL. 1900 PÅ DNKCB, Alfaz del Sol

 

 

 

1. INNKALLINGEN

Ved tredje innkalling var det 39 betalende medlemmer tilstede.  Presidenten ønsket velkommen.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

  

2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Presidenten foreslo og fikk aksept for at Arild Strømsmoen ledet møtet.

Ragnhild Kopperud ble foreslått og valgt til referent. 

Wenche Tegnér og Roar Svendsen ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen.

 

3. REGNSKAP  OG REVISJONSBERETNING 2010

Revisjonsrapporten ble opplest av Revisor Arild Strømsmoen.

Regnskapet ble gjennomgått av Per Brandt-Hansen.  Det var ingen merknader til regnskapet.

Revisjonsrapporten og Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

4. REVISORS FORSLAG: AVVIKENDE REGNSKAPSÅR

Revisor foreslo at klubbes regnskapsår skal være fra 1.april til 31.mars, slik at sittende styrer får ansvar for hele sin periode (styreperiodene følger denne syklus).

Forslaget ble enstemmig godkjent.

 

5. STYRETS ÅRSBERETNING 

Styrets beretning for året 2010 ble lest opp. 

Det må gjøres følgende korreksjoner:

Godtgjørelse til styret:

Teksten ”Turneringsledere for  tirsdager og Mor Aase har hatt fritt medlemsskap” er feil og utgår.( Dette gjelder ikke før i 2011).

Styrets årsberetning ble deretter godkjent

 

6. FASTSETTELSE AV  KONTINGENT  FOR 2012

Presidenten la framstyrets forslag om å beholde årskontingent på €55 for året 2012.

 Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

7. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2011

Per Brandt-Hansen la frem styrets forslag til budsjett for inneværende år- korrigerte en skrivefeil i sammenligningskolonnen ”sum inntekt 2010” (skal være 19 460,59)

Budsjettet ble enstemmig godkjent med et underskudd (pga Jubileumskostnader) på

EUR 8 310,35

 

8. INFORMASJON OM NYE ÆRESMEDLEMMER I KLUBBEN

Presidenten informerte generalforsamlingen om at et enstemmig styre, i henhold til klubbens statutter, har utnevnt 3 nye æresmedlemmer: 

Gerhard Meier, Vidar Austnes, og Ivar Sandmoen.

Utnevnelsen ble foretatt på Klubbens Jubileumsfest 19.mars 2011.

9. INFORMASJON OM ENDRING I STYRET

Presidenten informerte om at det sittende styre har spurt og fått aksept fra Lars Carlheim om å inngå i styret som varamann, for å sikre kontinuitet ved neste valg.

10. VALG

Det er ingen på valg for neste periode.

 

Presidenten takket for fremmøtet.

Møtet ble avsluttet kl 19:25

 

 

  .........................................................                              ..........................................................

           Wenche Tegnér                                                                           Roar T. Svendsen